بانک اطلاعاتی پزشکان ایران
مشاوره با مشاوران برتر و پزشکان برجسته ایران

تعداد 1 مورد با عبارت ' فلوشیپ اکوکاردیوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان شهید رجایی) ' یافت شد .