انتشار : 1398/06/24 بازدید : 519

وب سایت مؤسسه راه تغییر

راه اندازی وب سایت مؤسسه راه تغییر...

وب سایت مؤسسه راه تغییر با هدف آموزش در حوزه کسب و کار، مدیریت، هوش اجتماعی، ارتباط مؤثر و مهارت های جدید راه اندازی شد.

لینک سایت : http://www.Way2Alter.com و http://www.Way2Alter.ir