بازدید : 2477

خدمات پاراکلینیکی مجموعه ای از اقدامات هستند که در آنها برخلاف خدمات بالینی نمی توان تنها با مشاهده بیمار و علائم ظاهری به تشخیص بیماری و بالطبع درمان مناسب آن پرداخت. خدمات پاراکلینیکی یا پیرابالینی مربوط به ناهنجاری‌های نهفته در ورای تظاهرات بالینی است که معمولاً ازطریق بررسی‌های آزمایشگاهی کشف می‏‌شود. به بخش‌هایی که در بیمارستان چنین بررسی‌هایی را انجام می‌دهند بخش‌های پاراکلینیک گفته می شود. امروزه با گسترش تجهیزات و علم پزشکی بخش هایی از این اقدامات را می توان در منزل انجام داد. تیم حال خیلی خوب با ایجاد ارتباط و تعامل با مراکز پاراکلینیکی سعی در ایجاد بهترین راه حل ها در جهت تشخیص و درمان بیماری عزیزان شما دارد. بدین منظور با رایزنی با آزمایشگاه ها و مراکز پاراکلینیکی و متخصصان این حوزه شرایط مفیدی را برای تسهیل انجام اینگونه از اقدامات برای شما فراهم آورده است.

این خدمات شامل

 • سونوگرافی
 • رادیولوژی
 • اکوکاردیوگرافی
 • انواع آزمایشات
 • گفتار درمانی
 • فیزیوتراپی
 • ورزش درمانی
 • ماساژ درمانی
 • نوارقلب
 • سایر خدمات مرتبط

ارائه کلیه خدمات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی در منزل

 • گرفتن نمونه آزمایش ،ارسال به آزمایشگاه و پیگیری نتیجه
 • انجام کلیه خدمات فیزیوتراپی و ماساژدرمانی
 • خدمات توانبخشی و گفتار درمانی
خدمات پاراکلینیکی پاراکلینیکی خدمات فیزیوتراپی ماساژدرمانی توانبخشی گفتار درمانی آزمایشگاه آزمایش