اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر رفتارهای خود آسیب رسان

انتشار : 1399/04/21 بازدید : 308

اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر رفتارهای خود آسیب رسان و عوامل محافظت‌کننده سوءمصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن ­آگاهی بر رفتارهای خود-آسیب رسان و عوامل محافظت‌کننده سوءمصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران بود. روش: روش پژوهش از نوع نیمه ­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری عبارت بود از: نوجوانان 17-13 سال در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت در سال 1397 در تهران. نمونه نهایی شامل 24 دانش‌آموز پسر مقطع سوم متوسطه در کانون اصلاح و تربیت بود که به‌طور تصادفی در گروه آزمایش و گواه (12 نفر) قرار گرفتند. جلسات آموزشی برای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه (هفته ­ای یک‌بار هر جلسه 2 ساعت) برگزار شد. ابزار پژوهش سیاهه خود گزارشی خود-آسیب ­رسانی کلونسکی و گلن (2009) و پرسش ­نامه عوامل خطرساز و حفاظت کننده در برابر مصرف مواد بود. یافته ­ها: نتایج نشان داد برنامه آموزش مبتنی بر ذهن ­آگاهی باعث کاهش نمرات رفتارهای خود آسیب ­رسان، و نگرش به مصرف مواد، احساس افسردگی و هیجان­ خواهی و افزایش نمرات جرات­ مندی و خودکنترلی شد. نتیجه­ گیری: آموزش مبتنی بر ذهن­ آگاهی روش موثری برای بهبود متغیرهای اثرگذار بر اعتیاد است. می ­توان در کارگروه‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی و جلسات توانمندسازی، این روش را به کار گرفت.

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید.